Hellenic Open University

Грчкиот отворен универзитет (HOU) е единствениот грчки државен универзитет кој нуди формално и неформално доживотно образование, и на додипломски и на постдипломски нивоа, на повеќе од 40.000 студенти кои се дисперзирани низ целата земја. Неговата методологија за обука го комбинира учењето на далечина со принципите на образованието на возрасните, во голема мера се потпира на дигитални онлајн платформи и алатки за обука. (HOU)учествува во проектот WINBIZ преку истражувачката група DAISSy (Динамички амбиентни интелигентни социотехнички системи) на Факултетот за наука и технологија, која реализира едукативни и технолошки, истражувања насочени кон општеството, ги поддржува заедниците на практика, развива платформи за онлајн учење, MOOC и 3D средини, овозможува развој на дигитални и граѓански вештини, промовира инклузија и мултикултурализам и усвојува стандарди (e-CF, DigComp, ECTS, ECVET, EQAVET итн.).etc.).