Платформата

Платформата ќе го вклучува онлајн пакет со алатки (MOOC) на WINBIZ курсот со сите материјали за обука и отворени ресурси за нашата целна група на проектот. Користењето на платформата за е-учење ќе биде бесплатно и отворено за сите корисници, со регистрација, со цел да се обезбеди заштита од злоупотреба на содржината, услугите и личните податоци. 

Платформата