РЕЗУЛТАТИ

WINBIZ има за цел:

  • Да придонесе кон развојот на компетенциите на жените мигранти, низ образование за возрасни преку висококвалитетно учење
  • Да придонесе за отворено образование и да го негува развојот на методолошки, дидактички и технички иновации за промоција на женското социјално претприемништво.оектот:
  • Да креира Социјален извештај, кој ќе ги ги прикаже можностите и бариерите во локалната, националната и европската рамка на со кои се соочуваат жените мигранти, нивните услови за образование, обука, пристап до пазарот на трудот и нивната целосна социјална интеграција.
  • Да дизајнира и сертифицира Модуларен курс од 150 часа (МООC)целосно посветен на најмалку 250 жени со мигрантско потекло, адресирајќи ги нивното претприемничко знаење, дигитални, интеркултурни и животни вештини. 
  • Да сподели онлајн пакет со алатки за тренери и тутори, во поддршка на активностите за обука и менторство на корисниците.
  • Да поттикне креативни и системски методологии како што се како што се U-теорија и Design Thinking.
  • Да создаде онлајн интерактивна платформа која ќе ја поддржи програмата за учење и активностите за вмрежување меѓу таргет групите, обучувачите и различните засегнати страни. 
  • Да понуди 100часовно туторирано искуство, кое ќе го орджи развојот на оригинални претприемачки идеи.  
  • Да организира папартиципативен транснационален тренинг кампус кој ќе ги инкубира најдобрите 15 бизнис идеи кои ќе се развијат во вистински оперативни планови, благодарение на поддршката и менторството на 15 модели за улоги, како што се жени-мигранти претприемачи од земјите-партнери на проектот.

WINBIZ social report

WINBIZ Toolkit