ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

To WINBIZ θα:

  • Συμβάλει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των μεταναστριών στην εκπαίδευση ενηλίκων μέσω υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης.
  • Υποστηρίξει θέματα ανοιχτής εκπαίδευσης και προώθησης της ανάπτυξης μεθοδολογικών, διδακτικών και τεχνικών καινοτομιών για την προώθηση της γυναικείας κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
  • Δημιουργήσει μία έκθεση κοινωνικής έρευνας, η οποία θα αποτυπώνει το τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο ευκαιρών και εμποδίων τα οποία είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν οι μετάνστριες, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τις συνθήκες κατάρτισης και τις ανάγκες για πλήρη κοινωνική ένταξη και πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
  • Σχεδιάσει ένα πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 150 ωρών (MOOC), πλήρως αφιερωμένο σε τουλάχιστον 250 μετανάστριες, το οποίο θα αφορά επιχειρηματικές γνώσεις, ψηφιακές, διαπολιτισμικές δεξιότητες και δεξιότητες ζωής.
  • Μοιραστεί μία διαδικτυακή εργαλειοθήκη για εκπαιδευτές και δασκάλους, για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων καθοδήγησης των δικαιούχων.
  • Προωθήσει δημιουργικές και συστημικές μεθοδολογίες, όπως η θεωρία U και η Σχεδιαστική Λογική.
  • Δημιουργήσει μια διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία θα υποστηρίζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τις δραστηριότητες δικτύωσης μεταξύ των ομάδων-στόχων, των εκπαιδευτών και των ενδιαφερόμενων μερών.
  • Προσφέρει μια εμπειρία καθοδηγούμενης εργασίας 100 ωρών, που θα στηρίξει την ανάπτυξη πρωτότυπων επιχειρηματικών ιδεών.
  • Οργανώσει ένα διακρατικό συμμετοχικό campus κατάρτισης, το οποίο θα εκκολάψει τις 15 καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες σε πραγματικά επιχειρησιακά σχέδια, χάρη στην υποστήριξη και καθοδήγηση 15 προτύπων, όπως οι γυναίκες μετανάστριες από χώρες εταίρους του έργου.

WINBIZ social report

WINBIZ Toolkit